• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ มรภ.ภาคเหนือ (GNRU)


                                                  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ มรภ.ภาคเหนือ (GNRU)

           เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 20  ณ ห้องประชุมพิชัยบัณฑิต ชั้น 7 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษาภาคเหนือฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในจัดการประชุมในปี 2564   ซึ่งที่ประชุมแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยยทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาระบบลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นผู้พิจารณาผลงาน การประมาณการงบประมาณในการจัดงาน และการบริหารจัดการประชุมอื่น ๆ ซึ่งคาดว่ามีการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายฯ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในช่วงเดือนต้นเดือนมิถุนายน 2564 นี้CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP