• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดสัมมนาวิชาการ


                                                                                       สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดสัมมนาวิชาการ

                                                                                              เรื่อง “บริโภค...สื่อออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัล”

 

                เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นักศึกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาระดับปริญญาเอก จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “บริโภค...สื่อออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัล” โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากวิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการบริโภคสื่อออนไลน์ให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการสร้างองค์ความรู้ในด้านการเลือกบริโภคสื่อผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัล สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีพันตำรวจเอกสราวุธ คนใหญ่ รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภาค ๖ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้สนใจ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน ๑๐๐  คน   

 CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP