• สมัครเรียน64
  • gnruconference
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
สมัครเรียน64 gnruconference ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การสัมมนาวิชาการ“การจัดการท่องเที่ยวชุมชน…วิถีใหม่”


                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 12 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวชุมชน...วิถีใหม่” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดงาน   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงนำมาสู่การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชน...วิถีใหม่  ซึ่งดำเนินการจัดสัมมนาโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน...วิถีใหม่ ภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย (SHA) ให้กับกลุ่มจัดการท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประครอง  สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) มาเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ จากนั้นเป็นการจัดเวทีเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้..การจัดการท่องเที่ยวชุมชน..จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน คือ คุณกฤตย์พัฒน์ จันทร์เชื้อ ประสานสภาอุตาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร  คุณวรัญญา แสงทอง กรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัยศรีสัชนาลัย  คุณอัจฉรา แสงจันทร์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร คุณกัมพล  ม่วงผล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการท่องเที่ยว (เทศบาลเมืองกำแพงเพชร) และคุณปริศนา พลเหิม นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรรค และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมนาประกอบด้วย  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว  บุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 60 คนCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
90,156
เริ่ม 2019-11-26

MAP