• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวแนวปฎิบัติที่ดีในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างยั่งยืน โดยโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มขึ้น ภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้มในปี พ.ศ.2521 เนื่องจากทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่อพยพมาจากอำเภอแม่ละมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดแคลนที่ทำกิน และเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม ให้อยู่ภายใต้ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาว ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีการบรรยายสรุปโดย นายมนูญ รักษาชล หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม นอกจากนี้ ยังมีการพาเยี่ยมชมแปลงสาธิตของพืช ผล ผักไม้ อาทิ มะเขือม่วง เสาวรส มะม่วง คะน้าฮ่องกง ฟักทองญี่ปุ่น องุ่น พริกแม๊กซิกัน ฯลฯ รวมถึงสาธิตการเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์ การเพาะเกล้าผัก ผลไม้ของโครงการอีกด้วยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP