• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาวิถีใหม่ในยุค Disruption


คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกันนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สัมมนาวิชาการ เรื่อง  การศึกษาวิถีใหม่ในยุค Disruption เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี อาจารย์ ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทคุรุสภากับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไทย   และร่วมแสวนาในหัวข้อเรื่อง การศึกษาวิถีใหม่ในยุค Disruption  โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดร.ประจักษ์ ศรสาลี  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  และนายวทัญญู เหล่าทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว

สำหลับการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้ทราบเทคนิค วิธี และขั้นตอนการจัดสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และผู้สนใจ จำนวน 266 คน  ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและและเปิดมุมมองใหม่ๆ ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง Disruption เพื่อให้พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไปCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP