• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา


เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในรูปแบบ Onsite และแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มน้อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ  ซึ่งการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสาขา นางสาวพิกุล อินไผ่ และนางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ อีกทั้งยังมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จศึกษาแล้ว มาร่วมให้การตอนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP