• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัย
และภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ดร.สมชัย
วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส ผศ.ดร.รัชนี นิธากร ผศ.ดร.เพ็ญศรี
จันทร์อินทร์ รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และดร.กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อีกด้วยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP