• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรการบริหารการศึกษา


เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล รองศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ  ซึ่งการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพล พฤฑฒิกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสาขา
นายจักกริช มีสี และนางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง อีกทั้งยังมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จศึกษาแล้ว มาร่วมให้การตอนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP