• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”


เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวตอนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม   ซึ่งกิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อประกอบการขอสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปได้นำไปศึกษาต่อยอดและใช้ในการอ้างอิงต่อไป ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจจำนวนทั้งสิ้น  60 คนCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP