• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๖๐ คน ซึ่งในภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา, กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, เรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไรให้มีความสุข และการสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเข้าร่วมปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชา เพื่อพบอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพบศิษย์เก่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาให้ข้อคิดและแนวทางในการศึกษาที่ดี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา รวมถึงระเบียบและมาตรฐานคุณภาพการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา  และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP