• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

“การอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”


สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ “เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยไ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และจากอาจารย์จากคณะวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  จำนวน 20 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เป็นผู้กล่าวตอนรับวิทยากรและอาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับในการตีพิมพ์บทความนานาชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP