• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับการทำงานเพื่อให้สะดวกแก่นักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยในการติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือ ควบคุมคุณภาพ ซึ่งการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์  (I-THESIS) จะช่วยให้ให้นักศึกษาสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เป็นการอบรมในระดับปริญญาโท ทั้ง 2 สาขาวิชา และในวันที่ 13 มีนาคม เป็นการอบรมในระดับปริญญาเอก ทั้ง 2 สาขาวิชา CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP