• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

“การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์”


โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน..บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ “การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์”

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาถ้ำแสงเพชร ตำบลสักกงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน เรื่อง การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และยกระดับรายได้ครัวเรือนของประชาชนในท้องถิ่น โดยคณะวิทยากร ประกอบด้วย คุณปัฏฐยา โอฟริต และ คุณเกียรติศักดิ์ อินเมฆ สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีทอผ้าทีจะข่อ และเยาวชนในชุมชน จำนวน ๒๐ คนCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP