• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงาน ในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จำนวน ๔๘ คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Microsoft teamCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP