• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕


กิจกรรมทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทำบุญบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)  โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมกับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป สรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP