• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๖๕


 เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม อาทิ รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส  พร้องทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการดำเนินงานในด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงพิจารณาในวาระต่าง ๆ ได้แก่ พิจารณาการกำหนดปฏิทินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ของแต่ละสาขา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  และการขอขยายเวลาการทำวิทยานิพนธ์


CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP