• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ "Graduate Education in a New World Context"


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ต้อนรับ Dr. Kevin F. F. Quigley ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา

             เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รศ.ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Dr. Kevin F.F. Quigley ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่น

            สำหรับโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนเสนอโครงการ ขอรับผู้เชี่ยวชาญภายใต้ชื่อโครงการ "Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับมุมมองระดับโลกจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ระดับสูง เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับบุคคลและสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้รับแนวทางในการจัดการการศึกษาสู่ความเป็นสากลที่เหมาะสม สอดรับกับบริบทสังคมและบริบทโลกในอนาคต

            โดย Dr. Kevin F.F. Quigley ได้บรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "Graduate Education in a New World Context"  รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเด็นวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ แนวโน้มการจัดการศึกษาในบริบทโลกใหม่ ที่จะเน้นความต้องการของผู้เรียน มีความยึดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาการเรียน การนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ สร้างแรงจูงใจ เป้าหมายและแรงผลักในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย และประเด็นวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการบริหารจัดการของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP