• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยและภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์  และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผศ.ดร.รัชนี นิธากร และดร.สุทธิ สุนทรารักษ์ โดยมี รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อีกด้วยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP