• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท


เมื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา งานประสานมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยและภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ โดยมี ดร.สุพาภร พงศ์ภิญโญโอภาส เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อีกด้วยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP