• gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา


เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๕ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และแบบออนไลน์ร่วม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.วิทยา  ทัศนไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนา ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผศ. ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรจะนำไปวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้งหนึ่งCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP