• HAPNY
  • gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก


เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประกอบด้วย ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกรรมการภายในประกอบด้วย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวทยาลัย เป็นประธานในการดำเนินการสอบ สำหรับการสอบโครงร่างครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และศึกษารูปแบบวิธีการสอบในครั้งนี้CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP