• gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์


เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๕ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา   จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ประจำหลักสูตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องในการทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐ คนCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP