• banner GNRU2020
  • การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
  • banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
banner GNRU2020 การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)


เมื่อวันพุทธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง การรายงานผลการเตรียมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษฎาคม ๒๕๖๒ โดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย อาทิ การแลกเปลี่ยนผลการใช้โปรแกรมจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I – Thesis) ของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ การจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายฯ และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในปี ๒๕๖๓

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
49,065
เริ่ม 2019-11-26

MAP