• banner GNRU2020
  • การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
  • banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
banner GNRU2020 การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2562


เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ สคบท.ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษา : ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นเป็นการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เป็นประธานการประชุม ในระเบียบวาระต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สคบท. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สคบท. การพิจารณาทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในช่วงปลายปี 2562 และกำหนดเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ สคบท.ในปี 2563

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
48,993
เริ่ม 2019-11-26

MAP