• banner GNRU2020
  • การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
  • banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
banner GNRU2020 การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม คือ รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศกว่า ๕๐ คน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเพื่อพบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำสาขาวิชา และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาของแต่ละสาขา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในอันที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
48,997
เริ่ม 2019-11-26

MAP