การจองห้องประชุมหรือห้องเรียนสำหรับทำกิจกรรม (งานบัณฑิตศึกษา)

ตารางปฏิทินการจองห้องประชุมหรือห้องเรียน อาคารเรียนรวม ตึก12 (งานบัณฑิตศึกษา)

สามารถจองห้องประชุมหรือห้องเรียน Click เพื่อจองห้องประชุมหรือห้องเรียน