• banner-register
 • banner-covid19
 • ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
 • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวประชุมสัมนา

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 ระหว่างวันที่2018-12-20

 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018 ระหว่างวันที่2018-08-09

 • เชิญเข้าร่วมประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่2018-07-20

 • ส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่2017-12-22

 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี2560 ระหว่างวันที่2017-12-03

 • ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่2017-11-10

 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่9 ระหว่างวันที่2017-08-09

 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัย วิชาการ ระหว่างวันที่2017-08-04

 • ขอเชิญร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่4 ระหว่างวันที่2017-07-27

 • การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่2017-07-26
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม  จำนวนผู้เยี่ยมชม
  28,056
  เริ่ม 2019-11-26

  MAP