• gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • changed password
 • คอรัปชั่น
gnru conference 22 สมัครเรียน65 changed password คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ระหว่างวันที่2022-05-09

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ ระหว่างวันที่2022-01-21

 • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่2022-01-06

 • มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ระหว่างวันที่2022-01-05

 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชานำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่2021-12-25

 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่2021-12-23

 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 "5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่2021-12-23

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 6 ไทย จีน เส้นทางสู่อนาคต ระหว่างวันที่2021-12-14

 • ประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่2021-12-14

 • ประชุมวิชาการ The 10 PSU Education Conference ระหว่างวันที่2021-12-14
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP