• HAPNY
 • gnru Conference 23
 • change domain name i-Thesis
 • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่2022-11-03

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ระหว่างวันที่2022-06-23

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่2022-06-23

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ระหว่างวันที่2022-06-23

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครและการเปลี่ยนแปลงลงรูปแบบการจัดอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่2022-06-23

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนองานในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 18th international symposium on biocontrol and biotechonology (ISBB2022) ระหว่างวันที่2022-06-04

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม ระหว่างวันที่2022-05-26

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่2022-05-26

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เชิญบุคลากรและนักศึกาาร่วมนำเสนอผลงานบทความในการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฎฯ ระหว่างวันที่2022-05-26

 • โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ระหว่างวันที่2022-05-09
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP