กำหนดส่งโครงร่างหลังสอบ ภายใน 45 วัน ในระบบ i-Thesis

รหัสประจำตัว นศ.

ชื่อ – สกุล

วันที่ขึ้นสอบโครงร่าง

ครบกำหนดส่งโครงร่าง

634140101

นายคมสันต์  กองม่วง

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140102

นางสาวฎาริชา  สาริทธญาณ์

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140103

นางสาวณฐกมล  โพธิ์พฤกษ์

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140104

นางสาวณัฐกมล  วงค์บุตรดี

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140105

นายณัฐวัฒน์  อยู่ทิม

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140106

นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้ว

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140107

นายนรากร  โตบำรุง

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140108

นางสาวนริสรา  เรียนรู้

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140109

นายนวพงษ์  เรืองรุ่ง

8 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2565

634140110

นางสาวนารีรัตน์  อัจฉริยะมณีกุล

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140111

นางสาวน้ำเพชร  อ่อนสองชั้น

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140112

นางสาวนุชบา  จูมาศ

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140113

นายปรมินทร์  บุญพันธ์

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140114

นายประทีป  ทาริยะวงศ์

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140116

นางสาวพรรณิภา  ป้องขัน

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140117

นางสาวรพีพร  ทองสุพรรณ์

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140118

นางสาวรัชสุดา  อ้นศรี

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140119

นางสาววรวลัญซ์  คำเที่ยง

9 มิถุนายน 2565

24 กรกฎาคม 2565

634140120

นางสาวศิริพร  สกุลไทย

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140121

นางสาวสุทธิศา  สมัครเขตการณ์

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140122

นางสาวสุธีรา  บุตรอามาตย์

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140123

น.ส.ชัญญาภัค  ธนเมธาญาณภัทร

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140124

นางสาวสุภาวดี  ศรีมูลผา

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140125

นางสาวสุภาวรรณ  คำระมาด

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140126

นางสาวอลิสา  มะริด

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565

634140127

นายเอกวุฒิ โลหะการก

10 มิถุนายน 2565

25 กรกฎาคม 2565