แบบฟอร์ม / คำร้อง ระดับปริญญาโท

แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปท.1( ก )

แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปท.2 ( ก )

แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปท.3 ( ก )

ขอออกหนังสือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ปท.4 ( ก )

แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ปท.5 ( ก )

แบบเสนอรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ปท.6 ( ก )

ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปท.7 ( ก )

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ใหม่)

ใบปะหน้าพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

คำร้องขอสอบประมวลความรู้

คำร้องขอคืนสภาพและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ขอร้องขอลงทะเบียนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขอร้องขอลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา

แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปท.1 ( ข )

แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปท.2 ( ข )

แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปท.3 ( ข )

ขอออกหนังสือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ปท.4 ( ข )

แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ปท.5 ( ข )

แบบเสนอรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ปท.6 ( ข )

ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปท.7 ( ข )

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ใหม่)

ใบปะหน้าพิจารณาโครงร่างค้นคว้าอิสระ

คำร้องขอสอบประมวลความรู้

คำร้องขอคืนสภาพและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

คำร้องขอลงทะเบียนสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คำร้องขอลงทะเบียนสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP