• banner GNRU2020
 • การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
 • banner-register
 • banner-covid19
 • ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
banner GNRU2020 การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประเภทโควต้า)

 • ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี พ.ศ. 2563

 • มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมภิบาล

 • การปิดให้บริการห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยและขยายเวลาคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 • แนวปฏิบัติในการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

 • การเปิดรับสมัคร นักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 • ผลการสัมภาษณ์ประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท

 • ผลการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม  จำนวนผู้เยี่ยมชม
  48,986
  เริ่ม 2019-11-26

  MAP