• HAPNY
 • gnru Conference 23
 • change domain name i-Thesis
 • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

 • ผลการสอบข้อเขียน ประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

 • ผลการสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

 • สำนักงาน กสทช. เชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเชิญส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

 • สถาบันพระปกเกล้าเชิญเข้าร่วมงานโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี2565

 • สถาบันพระปกเกล้าเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี2565
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP