• change domain name i-Thesis
 • เปิดบริการรับตัดชุดครุยและตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • คอรัปชั่น
change domain name i-Thesis เปิดบริการรับตัดชุดครุยและตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

 • สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่41 ฉบับที่ 1

 • บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ต (ประเทศไทย) จัดงานแสดงส้นค้า Food & Hospitality Thailand 2022

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการสัมมนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแฮกกาธอน

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19ฯ

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP