• banner-register
 • banner-covid19
 • ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
 • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวนักศึกษา

 • แนวปฏิบัติในการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

 • การเปิดรับสมัคร นักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 • ผลการสัมภาษณ์ประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท

 • ผลการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท

 • “คลินิก i-Thesis” เปิดให้บริการช่วยเหลือด้านการใช้งานและการแก้ไขปัญหาจากการจัดรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ

 • วารสารในฐานข้อมูล TCI (ผลประเมินคุณภาพวารสารนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

 • การเปลี่ยนแปลงและขยายเวลากำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2562

 • การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 3/2561

 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม  จำนวนผู้เยี่ยมชม
  28,058
  เริ่ม 2019-11-26

  MAP