• gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • changed password
 • คอรัปชั่น
gnru conference 22 สมัครเรียน65 changed password คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

 • ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนุบสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่16

 • คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขยายเวลาการรับบทความเข้านำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2565

 • มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain - Based Learning รุ่นที่ 7

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนขอทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์

 • จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP