• รับปริญญาบัตร
 • ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

 • วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

 • การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

 • 11 ฐานข้อมูลใหม่ 2563 ในสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

 • ผลการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท

 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภท (โควต้า และ คัดเลือก/สอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2563

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (โควต้าและภาคพิเศษ) ฉบับแก้ไข

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประเภทโควต้า)

 • ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี พ.ศ. 2563

 • มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม  จำนวนผู้เยี่ยมชม
  66,147
  เริ่ม 2019-11-26

  MAP