• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวนักศึกษา

           ผลการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสนักศึกษา ๖๑๔๑๔๐๑ และสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รหัส ๖๑๔๒๔๐๑ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผุ้สอบประมวลความรู้ผ่านดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการประกาศฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

           ๑. ผู้สอบประมวลความรู้ผ่านไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

           ๒. ผู้สอบข้อเขียนผ่านในการสอบประมวลความรู้ ที่มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเรียนรวม (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

       


ไฟล์ tb_teacher3101256301022563.pdf


CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,058
เริ่ม 2019-11-26

MAP