• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวนักศึกษา

                     ผลการสัมภาษณ์ประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท

                                  ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

            ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ (อาคารเรียนรวม ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            บัดนี้การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบประมวลความรู้ผ่านดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

       


ไฟล์ ผลการสัมภาษณ์ประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท.pdf


CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม



จำนวนผู้เยี่ยมชม
28,068
เริ่ม 2019-11-26

MAP