• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวนักศึกษา

การเปิดรับสมัคร นักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

-----ปริญญาเอก-----
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
สาขาบริหารการศึกษา

-----ปริญญาโท-----
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
สาขาบริหารการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเรียนรวมตึก 12
โทร 055-706555 ต่อ 1770, 1780, 1671 หรือ 091-8365279, 085-4005550
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://graduates.kpru.ac.th/register.php หรือ QR Code ที่อยู่ในรูปภาพ

 

 


ไฟล์ program.pdf


CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,056
เริ่ม 2019-11-26

MAP