• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

                                                                                   11 ฐานข้อมูลใหม่ 2563 ในสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำช่องทางสำหรับสืบค้นฐานข้อมูลที่ (สกอ.)  บอกรับเพื่อใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลดังตารางแจ้งด้านล่าง โดยคณาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลจาก หน้าเว็บ https://arit.kpru.ac.th  แทบ Discovery Service ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังทุกฐานข้อมูลได้ ดังภาพ


ไฟล์ 15.pdf

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP