• สมัครเรียน64
  • gnruconference
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
สมัครเรียน64 gnruconference ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 https://std.kpru.ac.th/kpnnews/prnews/file/281025630900.pdf

.

****บัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม ให้ลงทะเบียนในระบบ Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศไทย พร้อมนำเอกสารการชำระเงินมายืนยันการรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ลิงค์ลงทะเบียน https://e-student.kpru.ac.th/webregisfinish/index.php

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตทั้งหมด https://e-student.kpru.ac.th/webregisfinish/index.php…#

.

***กำหนดวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

.

***บัณฑิตที่ลงทะเบียนชำระเงินแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์การเรียกเงินคืนทุกกรณี (ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ข้อที่ 5 ดังเอกสาร https://std.kpru.ac.th/kpnnews/prnews/file/150705620800.pdf)

.

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-706555 ต่อ 1373, 1302 และสอบถามเรื่องชุดครุยได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 064 562 6328

ข้อมูลอื่นๆ จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

https://std.kpru.ac.th/

https://www.kpru.ac.th/


ไฟล์ tbnews_1041_program-congratulation-kpru.pdf

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
90,169
เริ่ม 2019-11-26

MAP