• gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

สถาบันพระปกเกล้าเชิญเข้าร่วมงานโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี2565


ไฟล์ doc - 2022-10-25T154532.991.pdf

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP