• changed password
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
changed password ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 3/2561CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
52,959
เริ่ม 2019-11-26

MAP