ณัฐรดา วงษ์นายะ

ณัฐรดา วงษ์นายะย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


ณัฐรดา วงษ์นายะ

ข้าราชการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุนวิจัย
2548 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามทัศนะ ของประชาชนในเขตตจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2549 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิตในเขตภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2549 แนวทางการพัฒนาจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2549 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
2550 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร : เมืองมรดกโลก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2551 แนวทางการพัฒนาสื่อท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด กำแพงเพชร เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2552 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเพื่อ เด็กและเยาวชนภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส).
2554 คุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2556 การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนในเขต ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2559 การอนรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2556 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ แหล่งที่เผยแพร่
2553 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เลขหน้า : 87-96
2554 แนวทางการพัฒนาสื่อท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน( มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เลขหน้า : 101-117
2556 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ภาคเหนือ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ : 8 ฉบับที่ : 24 เลขหน้า : 57-72
2557 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เลขหน้า : 28-42
2557 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2558 การพัฒนารูปแบบ การจัดการความรู้ของวิทยาลัยสารพัดช่างในเขตภาคเหนือตอนล่าง วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 9 (พิเศษ) เลขหน้า : 69-84

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
2548 การวิจัยการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
2548 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2551 การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
2553 สื่อละอ่อน สะท้อนสังคมเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์ประสานงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ (ศสน
2559 การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
2559 การวิจัยนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP