สมชัย วงษ์นายะ

สมชัย วงษ์นายะย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


สมชัย วงษ์นายะ

ข้าราชการ

สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุนวิจัย
2559 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร
2558 กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก
2555 กลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
2555 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
2554 การประเมินผลการฝึกอบรมครู ศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรและพิจิตร เขต ๑ และ ๒และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
2553 การประเมินผลการฝึกอบรมครูแกนนำ ศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์และอุทัยธานี
2553 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร และตาก
2549 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
2547 การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร
2546 การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันราชภัฏ
2545 การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาความรู้พื้นฐานการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏ
2545 การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ของสถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
2544 การประเมินโครงการการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส์ ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ปีงบประมาณ ๒๕๔๓พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2542 การศึกษารูปแบบ ปัญหา และความต้องการในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน ราชภัฏ
2541 การวิเคราะห์และประเมินผลการอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นสำหรับครู
2539 การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาและค่าใช้จ่ายของของนักศึกษาคุรุทายาทสถาบันราชภัฏ
2538 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคกศ.บป. เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
2538 การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาสถาบัน ราชภัฏ
2538 การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยครูใน สหวิทยาลัยพุทธชินราช
2538 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๘
2538 ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก
2538 การศึกษาภูมิหลัง สภาพความเป็นอยู่ สภาพปัญหา และความต้องาการของนักศึกษาใหม่ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
2537 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๔สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๗
2536 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๓สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๓๖
2535 การศึกษาการขยายผลของครูแม่บทแบบตามโครงการอบรมครูผู้สอนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๕
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ แหล่งที่เผยแพร่
2559 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ หน้า ๔๑ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙
2558 กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก สักทองวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๑ ฉบับที่ : ๓ เลขหน้า : ๙๗ เดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
2559 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๔๖ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙
2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของการบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๗๙ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘
2558 กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนัดเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๑๑๗ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘
2558 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และ ๒ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘เลขหน้า :๕๙
2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๘ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘ เลขหน้า : ๔๗
2558 การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๘ ตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลขหน้า ๑๐๙
2556 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๑๙ ฉบับที่ : ๑ เลขหน้า : ๓๑-๔๒ ปีพ.ศ. : ๒๕๕๖
2555 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิต วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๗ ฉบับที่ : ๒๐ เลขหน้า : ๑-๑๒ ปีพ.ศ. : ๒๕๕๕

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ไม่มีผลงานทางวิชาการ

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP