นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล



ย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

พนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์

ทำงานปกติ

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุนวิจัย
R000000677 ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการบริหารงานวิชา ของผู้บริหารวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร.
R000000588 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ แหล่งที่เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ไม่มีผลงานทางวิชาการ

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม



จำนวนผู้เยี่ยมชม
73,179
เริ่ม 2019-11-26

MAP