นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ

นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ

ข้าราชการ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุนวิจัย
R000000389 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพช
R000000375 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
R000000374 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
R000000071 ผลกระทบของศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุสาหกรรม
R000000092 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร
R000000128 ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ
R000000164 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้ประกอบการของที่ระลึกของจังหวัดกำแพงเพชร
R000000179 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
R000000205 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
R000000268 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ แหล่งที่เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ไม่มีผลงานทางวิชาการ

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP