นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

ข้าราชการ

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุนวิจัย
2558 รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก
2558 กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก
2555 กลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
2555 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
2548 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2547 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือ
2546 การประเมินโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
2546 การศึกษาภูมิหลังสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด
2546 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันราชภัฏ
2545 การพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสถาบัน ราชภัฏ
2545 การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
2543 การประเมินโครงการการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส์ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏปีงบประมาณ๒๕๔๓พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2543 การสำรวจข้อมูลก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (Pre-Intervention) : โครงการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส์ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏปีงบประมาณ๒๕๔๓
2543 ความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก
2543 สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบันราชภัฏ
2542 การประเมินผลโครงการพัฒนา๓หมู่บ้าน : บ้านพะเด๊ะบ้านถ้ำเสือและบ้านขุนห้วยแม่สอด
2542 การศึกษารูปแบบปัญหาและความต้องการในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน ราชภัฏ
2542 การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างและนักเรียนมัธยมศึกษาที่ออกโรงเรียนกลางคันเนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
2541 การประเมินโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
2540 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและตาก
2537 การศึกษาสมรรถภาพด้านการสอนของอาจารย์ในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร
2537 ความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก
2538 การศึกษาภูมิหลังสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาใหม่สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
2535 การศึกษาการขยายผลของครูแม่แบบตามโครงการอบรมครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปีงบประมาณ๒๕๓๕
2538 การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยครูใน สหวิทยาลัยพุทธชินราช
2537 การสำรวจจำนวนนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2538 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพรบ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2536 การสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของครูที่ปฏิบัติงานในแดนกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ แหล่งที่เผยแพร่
2558 รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก ตีพิมพ์ สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๑ ฉบับที่ : ๓ เลขหน้า : ๕๔ เดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
2558 กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษากำแพงเพชรและตาก ตีพิมพ์ สักทองวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๑ ฉบับที่ : ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘เลขหน้า : ๙๗
2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสถานศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และ ๒ ตีพิมพ์ สารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๘เลขหน้า : ๑๒
2558 กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตีพิมพ์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘ เลขหน้า : ๒๐๓
2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร ตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๘ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘ เลขหน้า : ๔๗
2558 กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ตีพิมพ์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘ เลขหน้า : ๑๘๖
2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒ ตีพิมพ์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘ เลขหน้า : ๑๗๐
2558 การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และ เขต ๒ ตีพิมพ์ วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลขหน้า ๘๕
2556 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัด ตาก ตีพิมพ์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ เลขหน้า : ๓๑- ๔๒ ปีพ.ศ. : ๒๕๕๖
2555 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิต ตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๗ ฉบับที่ : ๒๐ เลขหน้า : ๑-๑๒ ปีพ.ศ. : ๒๕๕๕

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ไม่มีผลงานทางวิชาการ

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP