• Banner_R10.jpg
  • lumpang
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ


        เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม  2560 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมกับบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU   ณ ห้อง Meeting Room  โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จ.เชียงใหม่   โดยการประชุมครั้งนี้  มีการปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  อาทิ การทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่ดำเนินการให้นักศึกษาจัดทำ E-Thesis แล้ว จำนวน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   การหารือเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ทางวิชาการ(MOU) การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาลงในปี พ.ศ. 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของเครือข่ายฯ ที่จะจัดขึ้นในปี 2561  และการเลือกประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณศิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2560 นี้ โดยที่ประชุมได้คัดเลือกประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือคนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และรองประธานเครือข่ายฯ คนที่ 1  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองประธานเครือข่ายฯ คนที่ 2  คือ ดร.เชาวฤทธิ์     จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวาระการในดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP