ตรวจสอบรายชื่อและลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2567 48 252 Share

ตารางเรียนบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2567 3 398 Share

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 3 760 Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 3 260 Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 3 458 Share

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 3 1,644 Share

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 3 1,892 Share

เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการวารสาร (Editorial Board) และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร (Peer Reviewer)

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 3 2,932 Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 3 824 Share

มีต่อ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2567 4 1,490 Share

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 3 1,561 Share

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2567 3 1,507 Share

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 3 1,783 Share

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2567 3 1,651 Share

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 7-8 มีนาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2567 3 2,749 Share

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 3 2,171 Share

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2567 3 3,097 Share

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม 2567 3 3,428 Share

มีต่อ

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58

The International and 58th National Graduate Research Conference (INGRC 2024)

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2567 52 Share

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
The 7th National Conference

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2567 59 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

The 2nd Suvarnabhumi Institute of Technology National Conference 2024 (2nd# SVIT CON 2024)

เผยแพร่เมื่อ 5 กรกฎาคม 2567 79 Share

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024

เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2567 3 1,073 Share

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17: “สานอดีต-ปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต” การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17: “สานอดีต-ปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต” การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2567 3 1,145 Share

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8: “การวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8: “การวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 8th UTCC National Conference: “Research and Innovation towards Sustainable Development Goals”

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 3 987 Share

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 3 1,949 Share

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “บัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5: “บัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2567 3 1,848 Share

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
The 14 th National and International Graduate School Conference

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2567 4 1,954 Share

มีต่อ

การเข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567

การเข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 2 2,312 Share

การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567

การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 2 2,398 Share

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/67

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/67

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567 2 2,885 Share

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ (สคบท) จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ (สคบท) ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2566 2 7,637 Share

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 2 4,282 Share

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 2 5,172 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานบัณฑิตศึกษา

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  คลิก