วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2566 112 Share

๒ เมษา มหาจักรีสิรินธร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 197 Share

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบสังคม

KU VIPS ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการสร้างผู้บริหารองค์กรแห่งความยั่งยืนให้มีเพิ่มขึ้นในสังคม

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 222 Share

ผลการสอบข้อเขียนประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ผลการสอบข้อเขียนประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2566 261 Share

เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566
ในกิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 350 Share

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 434 Share

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "HR for the Future"

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "HR for the Future" 

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 329 Share

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ 

เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 322 Share

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566)

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 390 Share

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 360 Share

มีต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี The 2nd NIC-NIDA Conference 2023

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี The 2nd NIC-NIDA Conference 2023 หัวข้อ New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2566 119 Share

โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

"การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 402 Share

งานประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ สำนักงานวิจัย วิทยาลัยสันตพล

งานประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ สำนักงานวิจัย วิทยาลัยสันตพล 

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 341 Share

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023)

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 426 Share

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2566 359 Share

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 383 Share

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 377 Share

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 460 Share

มีต่อ

การขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

การขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีนักศึกษาขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2566 138 Share

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 408 Share

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 336 Share

การพัฒนาทักษะบุคลากรต่อการนำเสนอผลงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรต่อการนำเสนอผลงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 349 Share

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ค่างาน

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ค่างาน

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 370 Share

วันราชภัฏ (วันราชภัฏสดุดี)

วันราชภัฏ (วันราชภัฏสดุดี)

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 347 Share

การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไร...ทุกวัยห่างไกลปัญหาสุขภาพจิต”

สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไร...ทุกวัยห่างไกลปัญหาสุขภาพจิต”

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2566 395 Share

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน...บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน...บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2566 425 Share

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2563

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2565 392 Share

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจความต้องการหลักสูตรฯ

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจความต้องการหลักสูตรฯ กับผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 210 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน บัณฑิตวิทยาลัย

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  คลิก