การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 50 Share

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 559 Share

เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการวารสาร (Editorial Board) และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร (Peer Reviewer)

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 1,269 Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 267 Share

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2/67

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2567 1,917 Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2567 448 Share

การบรรยายและเสวนา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยและกรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมการวิจัย

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การบรรยายและเสวนา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยและกรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 1,261 Share

กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 6,487 Share

การชำระค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษารหัส 65

การชำระค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษารหัส 65

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2566 1,710 Share

มีต่อ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 384 Share

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2567 385 Share

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 381 Share

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2567 414 Share

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 7-8 มีนาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2567 1,169 Share

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 549 Share

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2567 1,120 Share

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม 2567 1,492 Share

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2567 2,006 Share

มีต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
The 4th National and the 2nd International MJU-Phare Conference (MJUP Conference 2024)

เผยแพร่เมื่อ 12 เมษายน 2567 372 Share

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2567 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2567 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8 เรื่อง “ความยั่งยืนในธุรกิจและนวัตกรรม”

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 371 Share

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 680 Share

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2567 1,215 Share

โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7

โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 960 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1: “ศิลปศาสตร์วิชาการ : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1: “ศิลปศาสตร์วิชาการ : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
The 3rd National Conference and The 1st International Conference: “Arts and Sciences, Language, Culture, Communication, and Well-beingg and Innovation for Sustainable Social Development”

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 1,162 Share

โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
SDU Learning Innovation The 1st Suan Dusit Lampang Conference 2024

เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 891 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 20: “Innovation & Technology for Sustainable Society”

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 20: “Innovation & Technology for Sustainable Society”

เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 1,036 Share

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16
The 16th Graduate Research Conference

เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 1,150 Share

มีต่อ

การเข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567

การเข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 1,137 Share

การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567

การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 893 Share

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/67

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/67

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567 1,258 Share

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ (สคบท) จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ (สคบท) ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2566 6,004 Share

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 2,930 Share

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 3,256 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานบัณฑิตศึกษา

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  คลิก