รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2566 41 Share

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 141 Share

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2566

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2566 107 Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2566 1 117 Share

ประกาศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 389 Share

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 240 Share

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS)

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS)

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 235 Share

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2566 412 Share

๒ เมษา มหาจักรีสิรินธร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 535 Share

มีต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี The 2nd NIC-NIDA Conference 2023

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี The 2nd NIC-NIDA Conference 2023 หัวข้อ New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2566 438 Share

โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

"การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 800 Share

งานประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ สำนักงานวิจัย วิทยาลัยสันตพล

งานประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ สำนักงานวิจัย วิทยาลัยสันตพล 

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 743 Share

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023)

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 779 Share

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2566 764 Share

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 782 Share

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 803 Share

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 915 Share

มีต่อ

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาก่อนเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2566 15 Share

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2566

จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รวม 66 คน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2566 17 Share

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2566 13 Share

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 11 Share

การขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

การขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีนักศึกษาขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2566 475 Share

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 792 Share

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 714 Share

การพัฒนาทักษะบุคลากรต่อการนำเสนอผลงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรต่อการนำเสนอผลงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 708 Share

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ค่างาน

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ค่างาน

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 742 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน บัณฑิตศึกษา

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  คลิก