ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 57 Share

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 677 Share

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 914 Share

เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการวารสาร (Editorial Board) และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร (Peer Reviewer)

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 1,913 Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 533 Share

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2/67

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2567 2,333 Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2567 716 Share

การบรรยายและเสวนา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยและกรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมการวิจัย

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การบรรยายและเสวนา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยและกรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 1,643 Share

กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 6,898 Share

มีต่อ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2567 619 Share

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 687 Share

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2567 622 Share

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 637 Share

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2567 659 Share

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 7-8 มีนาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2567 1,840 Share

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 889 Share

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2567 1,784 Share

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม 2567 2,388 Share

มีต่อ

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024

เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2567 685 Share

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17: “สานอดีต-ปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต” การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17: “สานอดีต-ปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต” การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2567 717 Share

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8: “การวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8: “การวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 8th UTCC National Conference: “Research and Innovation towards Sustainable Development Goals”

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 404 Share

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 731 Share

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “บัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5: “บัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2567 801 Share

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
The 14 th National and International Graduate School Conference

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2567 713 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
The 4th National and the 2nd International MJU-Phare Conference (MJUP Conference 2024)

เผยแพร่เมื่อ 12 เมษายน 2567 963 Share

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2567 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2567 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8 เรื่อง “ความยั่งยืนในธุรกิจและนวัตกรรม”

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 961 Share

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 1,562 Share

มีต่อ

การเข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567

การเข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 1,445 Share

การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567

การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 1,470 Share

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/67

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/67

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567 1,870 Share

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ (สคบท) จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ (สคบท) ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2566 6,624 Share

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 3,462 Share

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 4,012 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานบัณฑิตศึกษา

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  คลิก