• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง   โดยช่วงแรกเป็นพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งลง  โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   โดย ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานเครือข่ายฯ  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี  หลังจากนั้นเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย  ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา   รายงานการเงินเครือข่ายฯ   รายการเงินวารสารวิชาการเครือข่ายฯ  การทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอนิกส์ (E-Thesis)   การเตรียมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑   การจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิของเครือข่าย และการพัฒนาเวปไซด์เครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเครือข่าย การจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่บทความวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP