• ปฐมนิเทศ
  • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
  • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
  • Banner_R10.jpg
  • -->
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) และการทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์


     เมื่อวันที่ ๑๐ มีนนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ(Plagiarism) และการทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์ (ithesis)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ประจักษ์ กึกก้อง และอาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน ๒๐ คน
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP