• ปฐมนิเทศ
  • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
  • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
  • Banner_R10.jpg
  • -->
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


        เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อทั้งในส่วนของการเรียนการสอนตามรายวิชา  ตลอดจนการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเพื่อพูดคุยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยฯ ในอันที่จะสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP