• ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงาน...


เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงาน ในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ประจักษ์ กึกก้อง และอาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จำนวน ๓๑ คน


CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
5346
เริ่ม 2019-11-26

MAP