• ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา


คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม คุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 1 และนายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา สำหลับการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้ทราบเทคนิค วิธี และขั้นตอนการจัดสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 150 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะในการปฏิบัติงานบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป ดาวน์โหลดรูปทั้งหมดที่นี่
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP