• ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)


เมื่อวันพุทธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง การรายงานผลการเตรียมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษฎาคม ๒๕๖๒ โดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย อาทิ การแลกเปลี่ยนผลการใช้โปรแกรมจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I – Thesis) ของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ การจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายฯ และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในปี ๒๕๖๓


ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP